28 feb. 2023

Agenda Algemene Ledenvergadering

Op maandag 20 maart a.s. wordt de Algemene Ledenvergadering 2023 van onze vereniging gehouden.
Wij nodigen u hierbij van harte uit om deze vergadering bij te wonen in ons clubhuis op het Pim Mulier Sportpark, aanvang 20.00 uur.

AGENDA:

1. Opening
2. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 14 maart 2022
3. Ingekomen stukken
4. Bestuursmededelingen
5. Jaarverslagen: a) secretaris
b) jeugdcommissie
c) wedstrijdsecretaris softbal
d) wedstrijdsecretaris honkbal

De betreffende verslagen worden z.s.m. op de site geplaatst.

6. Financieel verslagen: a) jaarstukken 2022 (zie toelichting 2)
b) verslag kascommissie 2022
c) begroting 2023 (zie toelichting 2)
d) vaststelling contributie 2023 (zie toelichting 1)

7. Benoeming kascommissie
8. Bestuursverkiezing (zie toelichting 3)
9. Stichting
10. Voortgang samenwerking traject DSS/Kinheim
11. Rondvraag
12. Sluiting

Toelichting 1, punt 6d:

De contributie voor 2023 blijft ongewijzigd.

Toelichting 2, punt 6 a/c:

De financiële jaarstukken 2022 en de begroting 2023 zijn via de penningmeester, de heer H.A. Kaart, vanaf 6 maart a.s. op te vragen via zijn e-mail adres: penningmeester@dsshonksoftbal.nl.

Toelichting 3, punt 8:

Bestuursverkiezing:

Er zijn voor de termijn van 3 jaar in 2023 geen aftredende bestuursleden.
Het bestuur zoekt wel naar versterking binnen de organisatie en met name dringend naar een commerciële man/vrouw en uiteraard een voorzitter.

Heeft u belangstelling voor één van de genoemde functies, neemt u dan contact op met Peter Vink (06-53235735) of Bert Daniëls (06-36433269).