10 mrt. 2024

25 Maart: Algemene Ledenvergadering

Op maandag 25 maart a.s. wordt de Algemene Ledenvergadering 2024 van onze vereniging gehouden.
Wij nodigen u hierbij van harte uit om deze vergadering bij te wonen in ons clubhuis op het Pim Mulier Sportpark, aanvang 20.00 uur.

AGENDA:

1. Opening

2. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 20 maart 2023

3. Ingekomen stukken

4. Bestuursmededelingen

5. Jaarverslagen: a) secretaris
b) jeugdcommissie
c) wedstrijdsecretaris softbal
d) wedstrijdsecretaris honkbal
De betreffende verslagen worden, indien aanwezig, z.s.m. op de site geplaatst.

6. Financiële verslagen: a) jaarstukken 2023 (zie toelichting 1)
b) verslag kascommissie 2023
c) begroting 2024 (zie toelichting 1)
d) vaststelling contributie 2024

7. Benoeming kascommissie

8. Bestuursverkiezing (zie toelichting 2)

9. Stichting

10. Voortgang samenwerking traject DSS/Kinheim

11. Rondvraag

12. Sluiting

Toelichting 1, punt 6 a/c:

De financiële jaarstukken 2023 en de begroting 2024 zijn via de penningmeester, de heer H.A. Kaart, vanaf 11 maart a.s. op te vragen via zijn e-mailadres: penningmeester@dsshonksoftbal.nl.

Toelichting 2, punt 8:
Bestuursverkiezing:
Er zijn voor de termijn van 3 jaar in 2024 geen aftredende bestuursleden.

Het bestuur zoekt wel naar versterking binnen de organisatie en met name dringend naar een penningmeester, ledenadministrateur en een voorzitter.
Heeft u belangstelling voor één van de genoemde functies, neemt u dan contact op met Peter Vink (06-53235735) of Hans Kaart (06-27033750).

Tot de 25e!