Algemene ledenvergadering 30 juni 2021

Aan alle leden, ereleden, leden van verdienste en de ouders van jeugdleden.

Op woensdag 30 juni a.s. wordt de Algemene Ledenvergadering 2021 van onze vereniging gehouden.

Wij nodigen u hierbij van harte uit om deze vergadering bij te wonen in ons clubhuis op het Pim Mulier Sportpark, aanvang 20.30 uur.

AGENDA:

 1. Opening
 2. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 10 juni 2020
 3. Ingekomen stukken
 4. Bestuursmededelingen
 5. Jaarverslagen:
  a) secretaris
  b) jeugdcommissie
  c) wedstrijdsecretaris softbal
  d) wedstrijdsecretaris honkbal
  De betreffende verslagen worden z.s.m. op de site geplaatst
 6. Financieel verslagen:
  a) jaarstukken 2020 (zie toelichting 2)
  b) verslag kascommissie
  c) begroting 2021 (zie toelichting 2)
  d) vaststelling contributie 2021 (zie toelichting 1)
 7. Benoeming kascommissie
 8. Bestuurssamenstelling (zie toelichting 3)
 9. Stichting
 10. Voortgang fusie/samenwerking traject met Kinheim
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Toelichting 1, punt 6d:

Het bedrag van de contributie wordt in 2021 niet verhoogd.
Zie ook het begeleidend schrijven bij de contributie factuur.

Toelichting 2, punt 6 a/c:

De financiële jaarstukken 2020 en de begroting 2021 zijn via de penningmeester, de heer H.A. Kaart, vanaf heden op te vragen via zijn e-mail adres: penningmeester@dsshonksoftbal.nl.

Toelichting 3, punt 8, bestuurssamenstelling:

Hans Kaart, penningmeester en ledenadministrateur en Bert Daniëls, secretaris, zijn aftredend.
Hans Kaart stelt zich in ieder geval beschikbaar tot en met de afwikkeling van de jaarrekening 2021. Bert Daniëls stelt zich voor een nieuwe periode weer beschikbaar. Het zou mooi zijn als ons bestuur uitgebreid zou kunnen worden, fris bloed hebben we immers hard nodig. Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich schriftelijk aanmelden bij het secretariaat, Bert Daniëls via a.daniels45@upcmail.nl.