apr 212018
 

Op 25 april a.s. zal de algemene ledenvergadering plaatsvinden.
Een bijzondere vergadering.

Buiten de stand van zaken over de diverse honk- en softbalteams zal de toekomst van de vereniging DSS aan de orde komen.

Daarbij spelen een aantal klemmende vragen.

  1. Wie zijn wij
  2. Wat is de missie
  3. Wat is ons onderscheidend vermogen.
  1. Zijn wij een topsport vereniging
  2. Zijn wij een breedte sportvereniging
  3. Zijn wij een combinatie van die 2

Aan de hand van de beantwoording van die vragen zal een beleid worden ontwikkeld.
Het kan niet zo zijn dat het bestuur een plan zonder sturing van de Alv kan ontwikkelen.
De algemene vergadering is het hoogste orgaan binnen de vereniging. Het bestuur voert in dat verband uit en ontwikkelt plannen met de daarbij behorende financiële onderbouwing
Bij de diverse keuzen passen ook diverse beleidsmatige beslissingen.
Het bestuur vraagt daarom ook een actieve inbreng van de leden.
Populair gezegd: vraag niet langer wat de vereniging voor u kan doen, maar vraag uzelf af wat u voor de vereniging kunt doen.
Komt er een helder antwoord, dan kunt u erop rekenen dat het bestuur met een helder plan komt.
Dus……………………….kom in groten getale naar de vergadering, praat actief mee, kom met suggesties en plannen en blijf na afloop nog even hangen met een glas en een lach.
Namens met bestuur van DSS.
Jan West

Downloads:

Agenda ALV 25 april 2018
Jaarverslag Secretariaat DSS Honk-Softbal 2017 

Agenda Algemene Ledenvergadering van DSS honk –en softbal

Aan alle leden, ereleden, leden van verdienste en de ouders van jeugdleden.

Op woensdag 25 april a.s. wordt de Algemene Ledenvergadering 2018 van onze vereniging gehouden.
Wij nodigen u hierbij van harte uit om deze vergadering bij te wonen in ons clubhuis op het Pim Mulier Sportpark, aanvang 20.30 uur.

De vrienden van DSS honk –en softbal zijn voor deze vergadering apart uitgenodigd.

AGENDA:

1. Opening
2. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 20 maart 2017
3. Ingekomen stukken
4. Bestuursmededelingen
5. Jaarverslagen: a) secretaris
b) jeugdcommissie
c) wedstrijdsecretaris softbal
d) wedstrijdsecretaris honkbal

De betreffende verslagen worden z.s.m. op de site geplaatst.

6. Financieel verslag: a) jaarstukken 2017 (zie toelichting 2)
b) verslag kascommissie
c) begroting (zie toelichting 2)
d) vaststelling contributies (zie toelichting 1)

7. Benoeming kascommissie
8. Bestuursverkiezing (zie toelichting 3)
9. Pauze
10. Stichting
11. Bestuursbeleid 2017 en beleidsvoornemens 2018
12. Rondvraag
13. Sluiting

Toelichting1, punt 6d:

Voorgesteld wordt de contributie voor 2018 als volgt vast te stellen:
Senioren 245,00
Jong Senioren (dames) 225,00
Junioren 200,00
Aspiranten 180,00
Pupillen 160,00
Beeball 105,00
Niet spelende leden en donateurs 75,00

Toelichting 2, punt 6 a/c:

De financiële jaarstukken 2017 en de begroting 2018 zijn via de penningmeester, de heer H.A. Kaart, vanaf heden op te vragen via zijn e-mail adres: penningmeester@dsshonksoftbal.nl.
Op vrijdag 20 april a.s. zullen ze dan per mail of desgevraagd per post worden toegezonden.
Tevens worden genoemde stukken tijdens de jaarvergadering uitgereikt.

Toelichting 3, punt 8:

Bestuursverkiezing:

Peter Vink, coördinator wedstrijdsecretariaat honkbal, Hans Kaart, penningmeester en Werner Angermann, technische zaken softbal, zijn aftredend en stellen zich herkiesbaar.
Voor de aftredende bestuursleden kunnen tegenkandidaten worden gesteld. Kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden, ondertekend door tenminste vijf stemgerechtigde leden en uiterlijk vijf dagen voor de vergadering naar het secretariaat, de heer A.W.E. Daniels, Rijksstraatweg 206, 2022 DH Haarlem te worden verstuurd, conform artikel 11.02a van de statuten. De kandidaatstelling dient tevens vergezeld te gaan van een eveneens schriftelijke akkoordverklaring van de betreffende kandidaat.

apr 172018
 

Bedroefd zijn wij . omdat ons Erelid, Lid van Verdienste, oud voorzitter en
oud bestuurslid

Wim van der Vooren

Zaterdag 14 april is overleden.

Wij wensen zijn familie veel sterkte met dit grote verlies.

Wim was 1 e elftal speler bij DSS Voetbal en ook voetbalbestuurder in meerdere perioden en functies. Daarnaast heeft hij jarenlang als grensrechter opgetreden bij de wedstrijden van DSS 1.

Wim was ook ruim 40 jaar bestuurder bij DSS Honk- en Softbal en lid sinds 1964.
Het Erelidmaatschap werd zijn deel in het jaar 2000.
Na zijn terugtreden als bestuurder was Wim vele jaren begeleider van de Officials
bij de wedstrijden van Honkbal 1.

In de 60er jaren was Wim een grote periode redactielid van het Clubblad Rood-Groen van de Omnivereniging DSS.

Wij zijn hem zeer veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange grote betrokkenheid en inzet voor de gehele vereniging.
Verleden jaar werd hij nog geeerd in de ALV voor zijn 60 jarig jubileum bij DSS Voetbal.

Wim , rust zacht.

Namens de gehele DSS Familie
Marc Vooges

mrt 292018
 

DSS nu helemaal rookvrij

Vanaf 1 april 2018 verklaren DSS Honk- en softbal en DSS Voetbal heel ons mooie Pim Mulier sportpark rookvrij. Voor onze kinderen, voor hun en onze gezondheid. De tevredenheidsenquête van afgelopen zomer onder de DSS Voetbal leden onderschrijft deze keuze; ruim 73% is het eens of geheel eens met een rookvrij sportpark. We geven onze kinderen graag het goede voorbeeld wanneer zij bij ons sporten, met jouw hulp!

Aart Louwrier: “We willen alle leden, dus ook onze toekomst, de kinderen een veilig en gezond sportklimaat bieden. Daar hoort roken niet bij”.

Waarom op weg naar rookvrij?
Wist je dat Nederland ruim 3,5 miljoen rokers telt? Dat 2 miljoen van hen zal overlijden als gevolg van het roken? Elk jaar sterven circa 19.000 mensen als gevolg van roken en 20 tot 30 procent van alle kanker wordt veroorzaakt door roken. De feiten spreken voor zich.

Sporten is gezond en roken niet. Roken en sport passen niet bij elkaar. Wij willen kinderen een rookvrije sportomgeving bieden. Zo worden zij minder verleid te gaan roken en voorkomen we het schadelijke meeroken. Het is moeilijk voor kinderen om roken te weerstaan als anderen in hun omgeving roken, vooral als het om rolmodellen gaat zoals sporters of trainers tegen wie zij opkijken. Zien roken, doet roken. Daarnaast is meeroken voor kinderen in de groei schadelijk, ongeacht of dit nu binnen of buiten is. Dit alles leidt ons ertoe geheel het sportpark rookvrij te verklaren. Kijk op www.hartstichting.nl/rookvrij-sporten.

Wat verandert er?
Vanaf 1 april is geheel het sportpark rookvrij. Iedereen is en blijft welkom op onze vereniging, ook rokers! We verzoeken rokers om niet meer op het sportpark te roken. Dit betekent dat plekken als langs de lijn, in de dug-out, bij de kleedkamers en het terras allemaal rookvrij zijn. We begrijpen dat dit even wennen is. Help elkaar dan ook er aan te denken dat we als DSS onze jeugd willen beschermen en hen een gezond voorbeeld willen geven!

We verwachten van iedereen dat hij/zij zich sterk maakt voor een gezonde, sportieve omgeving voor onze jeugdspelers en jonge bezoekers. Help ons mee om mensen aan te spreken en te helpen herinneren aan de nieuwe afspraken. Mocht er onduidelijkheid zijn dan kun je ons altijd bereiken voor vragen en opmerkingen.

mrt 252018
 

Agros en DSS begeleiden 17 mensen naar een betaalde baan

Bij DSS richten we onze blik niet alleen op het voetbal- of honk- en softbalveld. We zien ook graag dat talenten invallen in het werkveld. In het kader van maatschappelijk verantwoord verenigen helpen we met re-integratiebedrijf Agros mensen door te stromen naar de arbeidsmarkt. Inmiddels hebben 17 kandidaten een baan gevonden.

Onder begeleiding van Jos van Opzeeland voert DSS sinds de zomer van 2016 het re-integratieproject uit met Agros. De resultaten zijn zeer bemoedigend. Van de 37 ingestroomde kandidaten zijn er maar liefst 17 in geslaagd een betaalde baan te vinden.

Project verlengd tot 2020

Op basis van het succes hebben Agros en DSS besloten het project in ieder geval tot 2020 voort te zetten. Uiteraard proberen we de gemeente en het UWV zo ver te krijgen dat we dit werk structureel kunnen doen.

Maatschappelijk verantwoord verenigen

DSS wil als vereniging proactief betrokken zijn bij de duurzaamheid en leefbaarheid van de (lokale) maatschappij. We staan voor maatschappelijk verantwoord verenigen en werken daarom samen met Agros aan de re-integratie van mensen naar de arbeidsmarkt.

Werkervaringsplaatsen

Het gaat in veel gevallen om kandidaten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, zoals statushouders en mensen uit het speciaal onderwijs. Wij bieden een werkervaringsplaats, Agros begeleidt de kandidaten naar werk. Bij ons bouwen ze arbeidsritme op, ontwikkelen werknemersvaardigheden en maken daarmee de stap naar betaalde arbeid. Het van origine gestarte project tussen Agros, SRO en de IJsbaan Haarlem krijgt nu ook navolging bij andere sportparken.

Onderhoudswerkzaamheden

De kandidaten voeren laagdrempelige onderhoudswerkzaamheden uit waar onze vrijwilligers niet aan toekomen. Denk aan het opruimen van zwerfafval, onkruid verwijderen en het schoonhouden van het complex. Ideaal: zowel de kandidaten als DSS profiteren van dit werk. Om ze verder te activeren stimuleren we hen te sporten onder professionele begeleiding van Sport Support.

mrt 182018
 

Een van de bekendste gezichten van DSS is ongetwijfeld Theo Bloemzaad, speelsters en spelers leren al heel vroeg dat Theo de vraagbaak is voor sleutels kleedkamer, ballenhokken en reservekleding noem maar op. Anderen kennen Theo vaak van het uren wassen, vouwen en ondertussen ook nog even achter de bar een kopje koffie inschenken. Voor al dat werk willen wij van DSS honk-, soft- en voetbal Theo natuurlijk ontzettend bedanken maar Theo doet nog veel meer. Theo haalt voor DSS oud papier op en dat geld gaat naar de beide verenigingen. Afgelopen jaar heeft Theo werkelijk een recordbedrag opgehaald en dit bedrag wordt verdeeld onder beide verenigingen.

Theo namens alle leden van DSS heel erg bedankt voor al dit harde werk en ik denk dat je geen bezwaar hebt als we meteen hierbij een oproep doen aan alle leden en ouders om het oud papier en karton van thuis in de blauwe containers voor te storten.

mrt 092018
 

Vanaf maandag 12 maart beginnen de buitentrainingen op het DSS Baseballfield. Klik hier voor het volledige trainingsschema! Houd in verband met de weersomstandigheden wel de afgelastingen goed in de gaten!

mrt 012018
 

 

Inmiddels zijn we al wat verder gevorderd in het voorseizoen en ondanks dat de Siberische Beer momenteel Nederland in de greep houdt, staat het honkbalseizoen al snel voor de deur. Heren 2 bereidt zich voor op hun tweede campagne in de Overgangsklasse. Vorig jaar eindigden de mannen op een veilige plek in de middenmoot, en met een aantal oude bekenden en nieuwe gezichten zal het team zich weer met frisse moed op het seizoen gaan richten!

Tijdens de voorbereiding zal het team een aantal oefenwedstrijden spelen, waarbij iedereen uiteraard van harte uitgenodigd is om de mannen te komen supporten!

Zaterdag 24/3, 10.00 uur: DSS 2 – Kinheim 1 (veld Kinheim)
Zaterdag 24/3, 16:00 uur: Onze Gezellen 1 – DSS 2 (veld Onze Gezellen)
Zondag 24/3, 10.00 uur: DSS 2 – Sparks 1 (veld Kinheim)
Zaterdag 31/3, 14.00 uur: Tridents – DSS 2
Zondag 1/4, 14.00 uur: DSS 2 – Tridents

feb 112018
 

Agenda oefenwedstrijden bekend en staat online onder het kopje programma >>> HB en SB Oefenwedstrijden.

Softbal oefenwedstrijden zullen binnenkort worden toegevoegd.

jan 102018
 

Vanaf zaterdag 6 januari is de voorlopige selectie van DSS 1 gestart met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Tijdens de indoorperiode trainen zij op zaterdagmiddag vanaf 12:00 uur en dinsdagavond vanaf 21:00 uur. De voorlopige selectie is te vinden op de teampagina van Heren 1.

OEFENWEDSTRIJDEN:
Zaterdag 17 maart, 14:00 uur: DSS – RCH
Zondag 18 maart, 14:00 uur: DSS – RCH

Zaterdag 24 maart, 14:00 uur: DSS – Quick Amersfoort
Zondag 25 maart, 14:00 uur: Quick Amersfoort – DSS

Vrijdag 30 maart – zondag 1 april: Haarlem Series (bij Onze Gezellen), programma volgt

Zaterdag 7 april, 13:00 uur: Hoofddorp Pioniers – DSS
Zondag 8 april, 14:00 uur: DSS – Hoofddorp Pioniers

Zaterdag 14 april, 14:00 uur: DSS – HCAW
Zondag 15 april, 14:00 uur: HCAW – DSS

Donderdag 19 april, 19:30 uur: DSS – Storks
Zaterdag 21 april, 14:00 uur: DSS – Storks
Zondag 22 april, 14:00 uur: Storks – DSS

Donderdag 26 april, 19:30 uur: DSS – Amsterdam Pirates (start competitie